Основна школа "Здравко Гложански" Бечеј
Zdravko Gložanski Általános Iskola Óbecse
ЗАЈЕДНО КА СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

      Дечија фондација Песталоци (Pestalozzi Children's Foundation) и Центар за образовне политике, уз подршку свих релевантних институција (МП РС, школске управе, ЗУОВ) реализују пројекат „Заједно ка средњој школи - Подршка деци из осетљивих група у преласку у средњу школу“.

       Циљ пројекта је да допринесе повећању броја ученика из осетљивих група који настављају образовање на средњошколском нивоу кроз оснаживање основних школа да обезбеде подстицајно окружење за учење и спроведу конкретне, пројектом предвиђене, активности које подстичу и мотивишу ученике и ученице из осетљивих група да упишу средњу школу.

      Пројекат се покреће у светлу друштвеног захтева за неопходним минимумом знања, односно средњег образовања, посебно у погледу побољшања социјалног положаја припадника осетљивих група. Разне студије показују да се особе које напусте школовање, те не стекну средњошколско образовање, лакше нађу у „зачараном кругу” социјалне искључености и сиромаштва, теже налазе посао и недостаје им средстава за властито издржавање, имају троструко већу могућност да буду незапослене и двоструко веће изгледе да се нађу испод границе којом се дефинише сиромаштво. Осим што умногоме утиче на живот појединца, недостатак образовања има и негативан утицај на ширем социјалном плану у смислу смањених буџетских прихода од пореза и повећања издатака за збрињавање социјално угрожених те се тако подржавањем виших степена образовања, повећава социјална кохезија, смањује опште сиромаштво и подиже ниво људског капитала.

      Иницијатива за покретање овог пројекта имала је упориште у подацима који указују да је обухват образовањем деце из осетљивих група средњошколског узраста у Републици Србији далеко мањи од деце из опште популације (89,1% за разлику од 21,6% ромске деце) и да је период транзиције ка вишим нивоима образовања посебно осетљив за ученике са нижим академским постигнућима и нижег социо-економског статуса.

       Такође, иако Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године предвиђа низ мера које имају за циљ повећање транзиционе стопе, подршка коју добијају ученици током овог периода је недовољна или неадекватна. Постоје различити разлози за овакво стање у Републици Србији, а међу значајнијим су недостатак свеобухватног приступа у пружању подршке ученицима у транзицији ка вишим нивоима образовања и одсуство или низак квалитет примене обавезних механизама за интерсекторску подршку на државном и локалном нивоу.

      Пројекат „Заједно ка средњој школи“ се у 1. фази спроводио у 10 изабраних основних школа и предвиђао је изградњу и оснаживање капацитета школе и свих њених запослених за:

            1) сарадњу и планирање организованог пружања подршке ученицима из осетљивих група у процесу учења и припреме ученика за завршни испит,,
            2) прилагођавање система професионалне оријентације ученицима из осетљивих група,
            3) сарадњу са родитељима и
            4) сарадњу са средњим школама.

      Кроз спровођење пројекта ученици из осетљивих група, заједно са осталим ученицима, су оснажени за пружање узајамне подршке и промоцију демократских и инклузивних вредности и стварање школе које пружа подршку свим ученицима.

      На крају 1. фазе пројекта су развијене препоруке засноване на подацима који су се прикупљати током трајања пројекта, и које су биле усмерене на пакет структурисаних мера за повећање стопе транзиције у средњу школу ученика из осетљивих група. На основу примера добре праксе овог пројекта су укључени обрасци за транзицију и превенцију раног напуштања школе у званчним обрасцима за индивидуални образовни план.

      1. фаза пројекта је трајала од јануара 2017. године до децембра 2019. године, и обухватила је школску 2017/2018. и 2018/2019. годину. ОШ „Здравко Гложански“ из Бечеја је изабрана на основу попуњене пријаве за учешће у пројекту, потом на основу одлуке Наставничког већа и Школског одбора о укључивању школе у пројекат, постојећих људских капацитета за спровођење пројекта, на основу броја ученика из осетљивих група у вишим разредима (у односу на укупан број ученика у вишим разредима) и постигнућа ученика на завршном испиту у 2016. години, мотивисаност свих запослених у школи да учествују у пројекту (спремност и заинтересованост да кроз редовно учешће у различитим обукама стекну или продубе своја знања у областима унапређења квалитета наставе и учења и инклузије и тиме допринесу побољшању подршке ученицима из осетљивих група у периоду транзиције ка средњој школи, као и квалитета образовања за све ученике у школи; спремност и заинтересованост да осмисле, реализују и прате остваривање мера које ће допринети успешнијој транзицији у средњошколско образовање ученика из осетљивих група; спремност да се унапреди сарадња са средњим школама, локалном заједницом и родитељима; спремност да учествују у редовним пројектно-радним састанцима унутар школе, у активностима планирања и спровођења припреме за завршни испит, као и другим активностима које ће бити организоване током процеса спровођења пројекта; посвећеност процесу редовног прикупљања података неопходних за праћење и евалуацију ефеката мера спроведених током трајања пројекта), као и на основу искуства у сарадњи са локалним партнерима – средњим школама, представницима општина, локалне канцеларије за младе, локалних НВО, локалне привреде, итд.

      Мере подршке у оквиру пројекта од почетка су следеће:

      Област активности 1: Подршка ученицима у ризику од напуштања/ненастављања школовања

            1. Идентификација ученика у ризику од напуштања/ненастављања школовања (уз примену развијеног инструмента од 4. до 8. разреда, а од 1. до 3. разреда по критеријумима описно

            2. Планирање и пружање додатне подршке идентификованим ученицима (израда и реализација планова транзиције тимски уз сарадњу родитеља, организовање радионица (вршњачке едукације)
            и вршњачке подршке у оквиру ваннаставних активности у циљу пружања додатне подршке емоционалном и социјалном развоју ученика; спречавања насиља,
            дискриминације, злостављања и занемаривања, обезбеђивање материјалне помоћи ученицима (школски прибор и уџбеници)

            3. Професионална оријентација (ПО) ученика (процена професионалних интересовања ученика путем индивидуалних разговора, спровођење промоција средњих школа
            у ОШ/ посета средњим школама,спровођење промоција занимања у компанијама, радионице на тему професионалне оријентације, информисање о занимањима у сарадњи
            са гостима предавачима, вршњачке активности у вези са професионалном оријентацијом (пројекти, презентације, истраживања)

            4. Подршка ученицима у учењу (допунска настава и завршни испит: идентификација ученика 8. разреда којима је потребна појачана припремна настава из матерњег језика и математике,
            прављење плана и спровођење прилагођене припреме за завршни испит уз организовање вршњачких група у учењу, набавка дидактичког материјала и стручне литературе,
            као и израда прилагођених материјала за учење.


      Област активности 2: Унапређивање квалитета образовно-васпитног процеса

            1. Унапређивање квалитета наставе и учења (организовање угледних часова и предлози за њихово унапређивање, праћење реализације наставе и учења,
            посете часовима и анализа посећених часова, похађање обука за унапређивање квалитета наставе и учења у примена наученог на обукама за унапређивање квалитета
            наставе и учења у образовно-васпитном процесу, рад са менторима за квалитет наставе

            2. Унапређивање васпитне улоге школе (подршка функционисању вршњачких тимова за подршку ученицима од стране наставника, пружање подршке унапређивању рада Ученичког парламента,
            организовање активности усмерених на превенцију насиља, дискриминације и развоја компетенција за демократску културу у оквиру редовне наставе, слободних и ваннаставних активности,
            радионице на тему родне равноправности за ученика од 6. до 8. разреда (заједничка активност ученика и наставника), пружање подршке ученицима у активностима и иницијативама
            које сами осмисле по DFC методологији, Жива библиотека, Форум театар


      Област активности 3: Оснаживање професионалних компетенција наставника, стручних сарадника и директора

            1. Обуке (похађање обука за примену модела за спречавање осипања ученика, о квалитету наставе, о родној равноправности, о самовредновању, вршњачкој подршци итд.)

            2. Други облици оснаживања професионалних компетенција запослених (присуствовање радионицама и панелима на различите теме, менторске посете)

            3. Хоризонталне размене (идентификација области у којима школа представља пример добре праксе, као и области у којима је школи потребна додатна подршка,
            спровођење хоризонталног учења у другој школи на одређену тему, односно у нашој школи од стране других школа


      Област активности 4: Унапређивање сарадње са родитељима и представницима локалне заједнице ради остваривања квалитетног образовно-васпитног процеса
      и повећања стопе завршавања образовања и васпитања


            1. Унапређивање сарадње са родитељима (одржавање родитељских састанака на нивоу одељења, разреда и школе на кључну тему.
            Индивидуални састанци са родитељима идентификованих ученика,укључивање родитеља у предавања/презентације на различите теме везане за занимање родитеља.
            Спровођење радионица за родитеље (превенција насиља и дискриминације, утицај стеченог нивоа образовања на будућност ученика)

            2. Остваривање сарадње са основном/средњом школом (размена информација о ученицима између основне и средње школе, организовање и спровођење консултативних
            састанака између ОШ и СШ током школске године,организовање и спровођење заједничких активности

            3. Унапређивање сарадње са локалном заједницом (припрема података потребних за заговарање потреба школа и ученика (нагласак на потребама ученика из осетљивих група),
             на нивоу ЛС за подршку образовању ученицима из осетљивих група,учествовање на састанцима са представницима локалне самоуправе (ЛС) и других институција
            и организација ради оснивања интерсекторског тима спровођење акција у заједници (хуманитарне, спортске),
            остваривање сарадње са локалним актерима ради унапређивања материјалног положаја ученика из породица ниског социо-економског статуса (СЕС).


      2. фаза пројекта је трајала од јануара 2020. године до децембра 2022. године. У овој фази се велики нагласак ставио на квалитет наставе, укључени су и ментори за подршку у настави, пуно онлајн обука и панела је реализовано, започета је посета школа у пројекту, такође су укључене у 10 места у Србији и 10 средњих школа са којима је потписан протокол о сарадњи, а посебно је значајно да су укључене локалне самоуправе као подршка транзицији и генерално инклузији. И у оквиру овог пројекта је објављено неколико примера добре праксе из наше школе, школа је била гост екстерним евалуаторима.

      3. фаза пројекта је започета од јануара 2023. године и трајаће до децембра 2025. године. У овој последњој фази велику улогу играју и просветни саветници из школских управа одакле је 8 првих школа из пројекта, а из 7 општина је 14 ментора прошло обуку за менторство и у току 2024. и 2025. године ће бити ментори школама које су прикључене додатно у 3. фази 2023. године. Наша школа ће бити ментор ОШ „Јожеф Атила“ из Новог Сада, а менторке су психолог и директорка школе.

      На основу ова два велика пројекта и научених лекција сасвим смо сигурно да школа може постати модел установа на крају 3. фазе, што је и циљ..