Основна школа "Здравко Гложански" Бечеј
Zdravko Gložanski Általános Iskola Óbecse
КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ

      Пројекат Европске уније и Савета Европе уз подршку Министарства просвете РС ,„Подстицање демократске културе у школама“ је представљала двогодишњу активност коју суфинансирају Европска унија и Савет Европе, а у оквиру Програма Европске уније - Савета Европе под називом, „Хоризонтална помоћ за Западни Балкан и Турску“.

      Програм реализује Одељење за образовање Савета Европе у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду.

       1. фаза пројекта је трајала од 2017. године 24 месеца, а реализовала се кроз активности које обухватају ширу групу релевантних учесника, укључујући и Завод за унапређивање образовања и васпитања, истраживачке институте, изабране пилот школе, локалне заједнице, медије, невладине организације, стручњаке, академске, као и међународне организације/донаторе у Србији.

       Општи циљ пројекта представља повећање квалитета образовања путем подстицања демократске културе у формалном систему образовања, кроз примену антидискриминаторних приступа који се заснивају на стандардима и пракси Савета Европе.

      Специфични циљеви 1. фазе пројекта су били:

            а) унапређивање компетенција наставника, ученика и грађана у заједници о концепту,
            политици, пракси и добити које инклузивно образовање и демократска култура имају у школама;

            б) оснаживање и повећање ресурса пилот школа за уклањање предрасуда и дискриминаторних
            приступа осетљивим групама, као и умањење ситуација насиља у школи.

       Очекивани резултати пројекта су били:

            - Идентификација примера добре праксе демократске културе у школама који ће бити промовисани
            у систему образовања и васпитања у земљи и региону;

            - Припремљен акциони план са пројектованим активностима и начину на који ће искустава из пилот школа
            бити искоришћена за израду стратешког плана;

            - Пилот школе ће добити могућност увођења мера и активности за борбу против дискриминације и механизме
             за праћење тих мера.      ОШ „Здравко Гложански“ из Бечеја је изабрана међу 20 школа, односно 12 основних школа из целе Србије на основу искуства у неговању културе интеркултуралности и подршци присутним различитостима, потом на основу нивоа мотивације - писане изјаве руководства школе, запослених и чланова савета родитеља да су сви мотивисани да промовишу интеркултуралне и демократске вредности, ставове и способности, да су мотивисани за унапређивање инклузивног окружења и проширивање мера за уклањање предрасуда и дискриминаторних приступа према свим осетљивим групама, као и за решавање ситуација насиља путем развојних планова и других програма унутар школе који садрже посебне мере за борбу против дискриминације и механизме за праћење тих мера, као и на основу посвећености наставног и другог школског особља инклутивном приступу за све ученике

      Школа је, с обзиром да је изабрана за учешће у Пројекту, доказала своју спремност за унапређивање свог инклузивног окружења и компетенција наставника, ученика и грађана у заједници о концепту, политици, пракси и добити које инклузивно образовање и демократска култура доносе њиховој школи.      Наша школа од тада интензицно промовише концепт демократске културе у школи кроз наставне и ваннаставне, као и ваншколске садржаје, обуку запослених, успостављање праксе и активности којима се кроз пружање нових знања, вештина и разумевања, развијања ставова и понашања, ученици се уче да могу да бране своја демократска права и преузму одговорност.      Школа се обавезала да ће изменити услове за учење у циљу задовољавања потреба ученика у складу са циљевима пројекта, као и да ће бити спремна за ширење примера добре праксе и подршку другим школама у окружењу.      Савет Европе је поставио кључне активности које су се реализовале у 1. фази, школа је изабрала 3 приоритетне компетенције које су одређивале у великој мери даљи развој школе и уз подршку ментора из Центра за образовне политике је реализовано кроз акциони план прегршт активности: рад на интеркултуралности, родној равноправности, превенцији дискриминације кроз редовну наставу, кроз часове одељењског старешине, комбиновање одељења, обележавање значајних датума на нивоу целе школе, реп секција, дебатни клуб, форум театар, жива библиотека, прегршт хоризонталних подучавања међу наставницима, али и заједничких обука наставника, ученика и родитеља, чак су често деца обучавала одрасле, издато је неколико приручника са више примера добре праксе из наше школе.


      У 2. фази пројекта које је добило назив „Квалитетно образовање за све“ школа је постала ментор школа и психолог школе је као менторка водила од 2020. до 2022. године кроз менторски рад ОШ „Соња Маринковић“ из Новог Сада и ОШ „Моша Пијаде“ из Дебељаче. У овој фази су из сваке школе оснаживане две особе да постану ментори и креирана је и обука од јавног интереса на листи Министарства просвете РС „Компетенције за демократску културу и програми наставе и учења“ који су и реализовани у Јужно-бачком округу (Бечеју и Новом Саду) са заинтересованим колегама од стране психолога и педагога школе као менторки. У овој фази је психолог школе постала саветник-спољни сарадник министарства за демократску културу.


      У 3. фази пројекта која траје од 2023. до 2025. године школа је као ментор школа у обавези преко 2 ментора да сваке школске године укључи још по 5 изабраних школа из Школске управе којој припада. Као додатни допринос овој фази психолог школе се укључила у додатне пројекте како би ова обука била преведена и била доступна и за колеге који предају на мађарском наставном језику, те је циљ да се развије збирка примера добре праксе који ће се објавити на сајту Министарства просвете РС.