Основна школа "Здравко Гложански" Бечеј
Zdravko Gložanski Általános Iskola Óbecse
Управа: Школски одбор и Савет родитеља

Школски одбор

Школски одбор је орган управљања у Школи. Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника, а чине га по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.
Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће Школе, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем.
За члана Школског одбора из реда запослених може бити предложен и запослени који није члан Наставничког већа. Школа образовно васпитну делатност остварује на основу Школског програма који доноси Школски одбор, а припремају га стручни органи Школе.

Неке од надлежности Школског одбора су:
1) доноси Статут, Правила понашања у Школи, Пословник о свом раду и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
2) доноси Школски програм, развојни план Школе (у даљем тексту: Развојни план) и Годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
3) одлучује о статусној промени и о промени назива и седишта Школе;
4) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
5) учествује у самовредновању квалитета рада Школе;
6) усваја извештај о самовредновању квалитета рада Школе;
7) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
8) доноси финансијски план Школе;
9) одлучује о пословању Школе и коришћењу њених средстава;
10) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, школског простора;
11) одлучује о коришћењу средстава прикупљених од родитеља ученика, на предлог Савета родитеља;
12) доноси одлуке по предлозима Савета родитеља, даје одговоре на питања и изјашњава се о ставовима које му упућује тај орган;
13) усваја извештај о пословању Школе и годишњи обрачун;
14) усваја извештаје о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
15) усваја извештаје о раду директора и извештаје о раду Школе;

Савет родитеља

Савет родитеља представља саветодавно тело Школе.
Циљ Савета је изградња и јачање партнерске сарадње између родитеља и школе тј. учешће родитеља у развоју и унапређењу образовног система.
Савет родитеља је важан стуб функционисања школе. Чланови Савета родитеља бирају се на почетку сваке школске године, на првом родитељском састанку.
У Савет родитеља Школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења Избор се врши јавним гласањем, на основу предлога који може да поднесе сваки родитељ ученика. Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима Школе.
Циљ наше школе јесте повећање ангажованости осталих родитеља, њихово укључивање у акције, активности и пројекте који доприносе развоју школе.

Рад савета обухвата:
1. предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;
2. предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове Школе;
3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
4. учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
5. разматра предлог програма образовања и васпитања, Развојног плана, Годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
6. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности Школе;
7. предлаже Школском одбору намену коришћења средстава прикупљених од родитеља;
8. разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
9. учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и свих активности које организује Школа;
10.даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
11. упућује своје предлоге, питања и ставове директору, Школском одбору и стручним органима Школе;
12. учествује у организовању исхране за ученике у оквиру школског објекта;
13. доноси Пословник о свом раду.