logo skole
Osnovna škola "Zdravko Gložanski"
Dositejeva 4
21220, Bečej
MOTO ŠKOLE:
"Ne gledamo na decu kao na dragulje,
već se trudimo da oni to postanu!"
Broj telefona: 021/6912-268
adresa elektronske pošte: zdravkovciskola@gmail.com

Školski odbor

slika porodice

Školski odbor je organ upravljanja u Školi. Školski odbor ima devet članova, uključujući i predsednika, a čine ga po tri predstavnika zaposlenih, roditelja i jedinice lokalne samouprave. Članove Školskog odbora iz reda zaposlenih predlaže Nastavničko veće Ško¬le, a iz reda roditelja – savet roditelja, tajnim izjašnjavanjem. Za člana Školskog odbora iz reda zaposlenih može biti predložen i zaposleni koji nije član Nastavničkog veća. Škola obrazovno vaspitnu delatnost ostvaruje na osnovu Školskog programa koji donosi Školski odbor, a pripremaju ga stručni organi Škole.

Neke od nadležnosti Školskog odbora su:

 1. 1) donosi Statut, Pravila ponašanja u Školi, Poslovnik o svom radu i druge opšte akte i daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova;
 2. 2) donosi Školski program, razvojni plan Škole (u daljem tekstu: Razvojni plan) i Godišnji plan rada i usvaja izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i samovrednovanju;
 3. 3) odlučuje o statusnoj promeni i o promeni naziva i sedišta Škole;
 4. 4) razmatra poštovanje opštih principa, ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignuća i preduzima mere za poboljšanje uslova rada i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada;
 5. 5) učestvuje u samovrednovanju kvaliteta rada Škole;
 6. 6) usvaja izveštaj o samovrednovanju kvaliteta rada Škole;
 7. 7) utvrđuje predlog finansijskog plana za pripremu budžeta Republike Srbije;
 8. 8) donosi finansijski plan Škole;
 9. 9) odlučuje o poslovanju Škole i korišćenju njenih sredstava;
 10. 10) odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, školskog prostora;
 11. 11) odlučuje o korišćenju sredstava prikupljenih od roditelja učenika, na predlog Saveta roditelja;
 12. 12) donosi odluke po predlozima Saveta roditelja, daje odgovore na pitanja i izjašnjava se o stavovima koje mu upućuje taj organ;
 13. 13) usvaja izveštaj o poslovanju Škole i godišnji obračun;
 14. 14) usvaja izveštaje o izvođenju ekskurzija, odnosno nastave u prirodi;
 15. 15) usvaja izveštaje o radu direktora i izveštaje o radu Škole;