logo skole
Osnovna škola "Zdravko Gložanski"
Dositejeva 4
21220, Bečej
MOTO ŠKOLE:
"Ne gledamo na decu kao na dragulje,
već se trudimo da oni to postanu!"
Broj telefona: 021/6912-268
adresa elektronske pošte: zdravkovciskola@gmail.com

Škola bez nasilja

Savremeni rad škole se ogleda i kroz brojne projekte koji se već godinama u nazad realizuju u školi i donose vidne rezultate.

Projekat "Bez muke do nauke" 2000. godine je bio prvi školski projekat i među retkima u to vreme, kada je škola bila nosilac i ugovorna strana sa Fondom za otvoreno društvo. Bio je namenjen nastavnicima i profesorima 6 osnovnih škola u opštini Bečej, gde su kroz edukaciju u radionicama usvajali nove aktivne i kreativne metode učenja pod rukovodstvom psihologa škole. Postignut je uspeh iznad očekivanja i praćenje je pokazalo veliki nivo primene u praksi.

Zahvaljujući projektu „Gradimo mostove“, koji je bio namenjen grupi učenika šestih razreda na srpskom i mađaskom nastavnom jeziku, učenici naše škole i njihovi nastavnici bili su gosti u OŠ „Széchenyi István“ u Čongradu, gradu koji je pobratimljen sa Bečejom. Kroz ovaj vid rada učenici srpske i mađarske nacionalnosti međusobno su upoznali istoriju i kulturu oba naroda koji žive na istom prostoru i shvatili sličnosti među njima.

Projektom „Gradimo mostove kroz muziku“, oko zajedničkog cilja, a to je razvijanje tolerancije, interkulturalnosti i saradnje dva naroda, srpskog i mađarskog, učenici koji u našoj školi uče na jednom od ova dva jezika, naučili su više iz ove oblasti. Osnovan je orkestar u školi koji je imao nekoliko zavidnih nastupa u gradu, što je dobar vid saradnje škole i lokalne zajednice. Škola je zahvaljujući donatorskim sredstvima nevladine organizacije iz Nemačke Brücken Bauen, što u prevodu upravo znači gradimo mostove, uspela da dopuni muzički kabinet nekim instrumentima.

Školske 2010/11. i 2011/12. godine u školi je realizovan DILS projekat Ministarstva prosvete iz oblasti osnaživanja škola za inkluzivno obrazovanje, pod nazivom „Inkluzivno-ekskluzivni“. Cilj projekta je bio unapređivanje profesionalnih kompetencija zaposlenih, kao i kapaciteta škole uopšte, za uključivanje i rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju, invaliditetom i teškoćama u učenju; kao i senzibilizacija svih školskih aktera i lokalne zajednice za prihvatanje i podršku takvim učenicima. Kroz brojne aktivnosti, u kojima su učestvovali svi učenici i nastavnici, tokom više od godinu dana ostvareni su ciljevi, projekat je ocenjen kao jedan od tri najbolja u Srbiji u ovoj oblasti, a inkuzivno obrazovanje je zaživelo u našoj školi.

Od 2012. godine škola je u programu „Škole bez nasilja“ pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete. Brojne aktivnosti obuhvataju obuke nastavnika, radionice sa učenicima i roditeljima, ali i uključivanje lokalne zajednice.